Üldtingimused

Smart ID Estonia OÜ pakub oma avalikke teenuseid portaali smartid.ee (edaspidi Portaal) kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Portaali haldaja (Smart ID Estonia OÜ) ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Teenuste puhul, kus portaal on vaid vahendavaks keskkonnaks, vastutab konkreetse teenuse eest seda osutav asutus või ettevõte (teenuse vastutav töötleja).

Kõik portaali teenused on tasuta, v.a need, mille osas on tasu eraldi määratud.

Portaali kasutaja vastutab portaali vahendusel avalikustatud teabe ja teenuste eesmärgipärase kasutamise eest ning hoidub kahjustamast mistahes osapoolte huve. Portaali kasutaja järgib talle lepinguga pandud kohustusi ning tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kui portaali kasutaja on avastanud portaali kasutamise käigus asjaolu või tal on tekkinud kahtlus sellise asjaolu tekkimise võimalikkusest, mille realiseerumine võib kahjustada mistahes osapoole huve ja on vastuolus kehtivate õigusaktidega, on ta kohustatud viivitamatult teavitama sellisest asjaolust Smart ID Estonia OÜ’d.

Portaali mitte-eesmärgipärane kasutamine, valeandmete esitamine või mistahes muu tegevus, mille eesmärk on kahjustada mistahes osapoolte huve ja/või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, käsitletakse õigusrikkumisena ning menetletakse vastavalt üldisele korrale.

Turvalisus

Portaali keskkonnas teostatud päringute, edasisaadetavate dokumentide ja muude teenuste puhul tuvastab portaal teenuse kasutaja isiku tema kohta sisenemisel saadud informatsiooni alusel. Teenuse kasutaja isiku tuvastamise fakti, isikukoodi ja selle alusel andmekogudest saadud andmeid võib portaali haldaja edastada kasutaja teadmisel üksnes vastava teenuse pakkujale.

Teenuse kasutaja täidetud vorme ja päringuid ei käsitleta allkirjastatud dokumentidena juhul, kui neid vorme, päringuid või dokumente ei ole vastavalt digitaalallkirja seadusele allkirjastatud.

Juhul, kui mõne teenuse puhul kehtestatakse nõuded, mis erinevad käesolevatest kasutustingimustest (erikokkulepped, seadusandlusest tulenevad erinõuded, alternatiivsete teenuste olemasolu või puudumine), küsitakse teenuse kasutajalt täiendavat nõusolekut.

Isikuandmed

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse portaali infosüsteemis isikuandmeid ainult portaali kasutaja loal ja ainult portaali ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks andmete esitamisega sisselogimisel nõustub kasutaja portaali kasutustingimustega ja annab nõusoleku, et:

 • tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse portaali infosüsteemis, samuti portaali vahendatud registrites ja veebikeskkondades;
 • tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse või portaali funktsionaalsuse tagamiseks.

Portaalis säilitatavad andmed on kättesaadavad ainult portaali haldajale ja vastava teenuse osutajale üksnes selle teenuse pakkumise eesmärgil.

Tehnilised andmed

Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie). Tehniliste andmetena säilitatakse:

 • kasutaja IP aadress
 • kasutaja veebilehitseja identifikaator
 • portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL
 • portaali lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus
 • autentimisviis (internetipank, ID-kaart, mobiil-ID)
 • kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi, e-mail)
 • kasutaja poolt täiendavalt sisestatud andmed.

Autoriõigused

Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:

 • lubatud on süvaviitamine kõigile portaali materjalidele ja teenustele; süvaviite esitamisel ebaõiges kontekstis on portaali sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viida eemaldamist või konteksti muutmist.
 • lubatud on portaali teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe kaasajastamine ja teabe esitamine portaali sisuhalduri ja autori aktsepteeritud kontekstis.

Viimati muudetud 29. juuli 2016